Over ons

Wat wij geloven

De Bijbel is onze basis

 • De Bijbel is het onfeilbare Woord van God, geïnspireerd door de Heilige Geest en bevat elk antwoord op problemen van de mens. (2 Timoteüs 3:16,17 
  2 Petrus 1:20-21)

   

 • Er is één God, de Drieëenheid bestaande uit drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest(Johannes 10:30Johannes 14:26, Filippenzen 2:5-7)

   

 • God is Liefde en Hij houdt van alle mensen. Het is Zijn verlangen Zich uit te strekken naar degenen die arm, onderdrukt, weduwe of wees zijn en om de gebrokenen van hart te genezen. (Psalm 68:6-71 Johannes 4:16)

   

 • De mens is geschapen naar het evenbeeld van God, maar door de zonde gescheiden is van God. Zonder Jezus kunnen we geen relatie met God hebben. (Genesis 1:26 , 1 Timoteüs 2:5)

   

 • We kunnen een persoonlijke relatie met God hebben door middel van Gods geschenk aan de mens “verlossing”. Dit kan niet verdiend worden door wat we doen, dit is alleen beschikbaar door Gods genade.

 • Door toe te geven dat we gezondigd hebben en geloven in de dood, begrafenis en opstanding van Christus en Hem te aanvaarden als Heer, kunnen we de eeuwigheid doorbrengen met God. (Efeziërs 2:8-9Romeinen 5:1, Romeinen 3:24)

   

 • Wij geloven in de waterdoop, zoals onderwezen en gedemonstreerd werd door Jezus, als de weg voor de gelovigen om zich te identificeren met de dood, begrafenis en opstanding van Jezus. (Matteüs 28:19Romeinen 6:4, Matteüs 3:13-17)

   

 • De doop met de Heilige Geest is een geschenk van God. Hij helpt de gelovige om het karakter van Christus te ontwikkelen en om elke dag te kunnen leven in Gods wil. (Matteüs 3:11Handelingen 2:4)

   

 • God geeft alle gelovigen geestelijke gaven. Ze zijn voor de versterking van Gods volk (de Kerk) en een bewijs om ongelovigen te overtuigen van het bestaan ​​en de kracht van God. De gaven van de Geest zijn tot op vandaag actief en relevant. (1 Korintiërs 12:4-111 Petrus 4:10)

   

 • Heiliging is het voortdurende proces van toestaan ​​om Gods karakter in ons te ontwikkelen. (Romeinen 6:19Galaten 5:22-25)

   

 • Goddelijke genezing is vandaag de dag nog actief in het leven van mensen door Jezus, die de Geneesheer is. Genezing omvat fysiek, mentaal, emotioneel en geestelijk herstel. (Lukas 9:11Matteüs 9:35Handelingen 10:38Matteüs 10:1)

   

 • De Bijbel beschrijft de hel als een echte plaats. Het is een plaats van lijden en een plaats van permanente scheiding van God voor hen die sterven zonder Christus te accepteren. Het is Gods verlangen dat niemand voor eeuwig van Hem wordt gescheiden en dat is de reden waarom Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde heeft gestuurd. (Hebreeën 9:27Openbaring 20:12-15, Johannes 3:16-18)