Voor elke dag

Bidden met de Bijbel

Hoe je specifiek voor jouw zorgen kunt bidden

Wist je dat de Bijbel een kostbare schat is? Het geeft je concrete suggesties over hoe je kunt bidden voor jouw zorgen. In haar boek ‘The Secret Power of Speaking God’s Word’ heeft Joyce Meyer bijbelverzen samengesteld over een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Je vindt hier een uittreksel.

Huwelijk, familie en kinderen

 • Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, bind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 3:3
 • Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden … Hebreeën 13:4 
 • Laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. 1 Johannes 3:18
 • Ik wil een positieve invloed hebben op mijn kinderen en ze tot sterke persoonlijkheden maken. Ik zal ze optillen, niet deprimeren, en er zullen nooit vernietigende woorden uit mijn mond komen, volgens Romeinen 15:2 (AMP-vertaald)
 • Ik plaats mijn familie onder de bescherming van God en onder de boodschap van Zijn reddende genade. Daardoor zal Hij mijn familie doen groeien in het geloof en hen de eeuwige erfenis geven, samen met alle anderen die Hij tot Zijn heilig volk heeft gemaakt. Handelingen 20:32

Liefde

 • Wat verlangt de Heer, mijn God, van mij? Niets anders dan dat ik Hem eer en altijd Zijn wegen volg, dat ik van Hem hou en Hem met heel mijn hart dien met alles wat ik heb. Deuteronomium 10:12 
 • Ik leef in de liefde, zoals Christus mij ook liefhad en Zichzelf voor mij gaf als een geschenk en een offer, een geurige gave voor God. Efeziërs 5:2 
 • Laten we elkaar liefhebben, want liefde komt van God; en iedereen die liefheeft is een kind van God en zal God steeds beter leren kennen en begrijpen. Hij die niet liefheeft, weet niets van God. 1 Johannes 4:7-8

Genezing

 • Ik riep tot U, mijn God, en U hebt mij genezen. Psalm 30:3
 • De Heer vergeeft mij al mijn ongerechtigheden en geneest mijn ziekten. Psalm 103:3
 • Hij geneest mijn gebroken hart en verbindt mijn pijnlijke wonden. Psalm 147:3
 • Genees me, o Heer, dan zal ik weer gezond zijn; help me, dan zal ik gered zijn; U prijs ik. Jeremia 17:14
 • Mijn zonden nam Hij op Zich met zijn eigen lichaam aan het kruis. Dus ik ben dood voor de zonde en kan nu voorgoed leven. Door zijn striemen ben ik genezen. 1 Petrus 2:24
 • De Heer heeft gezegd dat Hij me rust zal brengen en mij zal genezen van mijn wonden. Jeremia 17:14 
 • Ik bid dat ik mag genieten van een goede gezondheid in lichaam en ziel en in mijn geloof. 3 Johannes 1:2

Ruzie

 • Behoed mijn tong voor het kwaad en mijn lippen voor woorden van bedrog. Psalm 34:14
 • Heer, help me mijn mond te houden als ik moet zwijgen. Psalm 141:3
 • Heer, geef me de juiste woorden om moedeloze mensen op het juiste moment aan te moedigen. Elke ochtend maakt Hij me wakker, en dan luister ik: De Heer leert mij zoals een leraar zijn leerlingen. Jesaja 50:4
 • Laat geen ongepaste woorden uit mijn mond komen, geen slecht woord, geen betekenisloos geklets, maar alleen goede woorden die anderen in hun geloof sterken; gepaste woorden die verder helpen en een zegen zijn voor degenen die ze horen. Efeziërs 4:29
Gebed bidden Bijbel
Heer, uw goedheid reikt tot aan de hemel en tot in de wolken reikt uw trouw. Psalm 36:6

Aannemen

 • Als God voor mij is, wie kan dan tegen mij zijn? Romeinen 8:31
 • Want in Hem heeft Hij mij uit de schepping van de wereld gekozen om heilig en onberispelijk voor God te leven; Hij heeft mij naar Zijn wil en verlangen voorbestemd zijn kind te zijn in Jezus Christus tot eer van de grootheid van Gods genade. Dankzij die grote genade heeft Hij mij wijsheid en inzicht gegeven. Efeziërs 1: 4-6, 8

Angsten en zorgen

 • Al mijn problemen zullen mijn leven niet met één dag verlengen. Mattheüs 6:27
 • Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, test me, en ken mijn gedachten. Laat me zien als ik de verkeerde weg neem en leid me over de weg naar het eeuwige leven. Psalm 139: 23-24
 • De Heer is mijn kracht en mijn schild, mijn hart vertrouwt op Hem. Ik ben geholpen. Mijn hart verheugt zich en ik zal mijn dank uitspreken met mijn lied. Psalm 28:7
 • Ik zal mijn last afwerpen en aan de Heer overhandigen; Hij zal zelf voor mij zorgen. Hij zal hen die Hem trouw zijn nooit in de steek laten. Psalm 55:23
 • De Heer neemt me bij mijn rechterhand en zegt: Wees niet bang. Ik zal je helpen. Jesaja 41:13

Gevoelens van schuld, wantrouwen, schaamte en veroordeling

 • Was me en ik zal zo wit als sneeuw zijn. God laat me weer juichen en blij zijn.  Hij kijkt niet naar mijn overtredingen, maar Hij zuivert mij van al mijn ongerechtigheden. Psalm 51:9-11
 • De Heer is genadig en barmhartig. Hij zal zijn gezicht niet van mij afkeren als ik me tot Hem keer. 2 Kronieken 30:9
 • Als ik met geloof bid, zal God me genezen. Hij zal me oprichten en heeft me vergeven als ik heb gezondigd. Jakobus 5:15